backPGR Sindhiaback

PGR Sindhia

@pgr__sindhia

Politician

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು - ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ , ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (Former Minister, Govt of Karnataka, State Chief Commissioner: Bharat Scouts & Guides, Civil Engineer)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

calender Apr 2020 ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು

ಕೂಸ್ (89)
ಲೈಕ್ಡ್‌
ರಿ-ಕೂ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್
ಉಲ್ಲೇಖನ
img
Politician
Play
comment
re
like2
WhatsApp
img
Politician
Play
re1
like3
WhatsApp
img
Politician
Play
re
like33
WhatsApp
img
Politician
Play
re1
like9
WhatsApp
img
Politician
Play
re
like40
WhatsApp
img
Politician
Play
comment
re
like5
WhatsApp
img
Politician
Play
re3
like58
WhatsApp
img
Politician
Play
re1
like26
WhatsApp
img
Politician
Play
comment
re
like34
WhatsApp
img
Politician
Play
comment
re
like23
WhatsApp
ask