backಕೂ ತಂಡback

ಕೂ ತಂಡ

@ಕೂ_ತಂಡ

ಕೂ ಕನ್ನಡದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆ

ಕೂ ಕನ್ನಡದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. 🙏😊

calender Jan 2020 ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು

ಕೂಸ್ (1)
ಲೈಕ್ಡ್‌
ರಿ-ಕೂ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್
ಉಲ್ಲೇಖನ
img
ಕೂ ಕನ್ನಡದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆ
ಕೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ 🙏 ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ. 1. ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. 2. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. 🙂
play
re381530
like4105
WhatsApp
ask