koo-logo
backकू
पद्मासने स्तिते देवी परभ्रम्ह स्वरूपिणी 💐 परमेस्त्ति जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते 💐
img
comment