back
user
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सुप्रभातम् मंगलमय हो शनिवार, ॐ शं शनिश्चराय नमः, निलाज्जन समाभासं रविपुत्रं यभाग्रजम् । छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ।। जय हरि स्मरणम्
0/400