back
img
Lakshmi Sagar Sagar
@lakshmi_sagar_sagar
ಹಣವಂತರ ಜೊತೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಬದುವುಕ್ಕಿಂತಲೂ , ಹೃದಯವಂತರ ಜೊತೆ ಮೂರು ದಿನ ಬದುಕಿದರು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ , ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ , ಶುಭವಾಗಲಿ , ಶುಭರಾತ್ರಿ .
user
@lakshmi_sagar_sagar ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
user
type
audio
link
link
browse
0/350