back
user
श्रीगुरु चरन सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।। जय श्री राम🙏🙏🙏 जय जय बजरंगबली🙏🙏🙏 हर हर महादेव🙏🙏🙏
0/400