back
user
ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿರಿ ಪರಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ಸಂಪತ್ತು ಕದಿಯಲಾಗದ ಸಂಪತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ
user
Replying to @Devaraju_Gp
0/400